Recipes tagged ‘khasta'

Khasta Kachori
Prep
240 mins
Cook
30 mins
Serves
6 Kachori
Prep 240 mins
Cook 30 mins
Serves 6 Kachori